A- A A+
Menu

2fa67f482133f1c934235b73c2a03954 LPowiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, że od 01 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowy instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia.

 Instrument ten umożliwia refundowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30. roku życia, do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawca lub przedsiębiorca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy z urzędem pracy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. Podstawą dokonania refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy, będą umowy zawarte pomiędzy starostą a pracodawcą w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.